Αναβιώνει το Kings Palace
Οι κινητοποιήσεις των συμβασιούχων ξεκίνησαν έπειτα από τη δημοσίευση των πρακτικών της 9ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 10ης Μαΐου 2017, σύμφωνα με τα οποία η αυτοδίκαιη παράταση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου οκτάμηνης διάρκειας του άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ, για την κάλυψη των αναγκών των Ο.Τ.Α. στον τομέα της καθαριότητας, αντιβαίνει στο Σύνταγμα και ειδικότερα στις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ισότητας, που διασφαλίζονται με τους όρους του άρθρου 103 Συντάγματος.