Συριζα

Μήδε το εικός, μήδε το Bettmann via Getty Images