ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
11/12/2014 10:20 EET | Updated 11/12/2014 10:21 EET

Στα 17 δισ. ευρώ η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Getty Images

Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτιμήθηκε στα 17 δισ. ευρώ, έναντι 22,5 δισ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του 2013, σύμφωνα με την εννιαμηνιαία οικονομική του κατάσταση για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014.

Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, η εύλογη αξία μειώθηκε την 10η Δεκεμβρίου 2014 στα 13 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μεταβλητότητας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Στην εννεάμηνη περίοδο του 2014 που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014, τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 58,6 εκ. ευρώ έναντι 148,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Η μείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται στη μείωση του υπολοίπου των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) που κατέχει το ΤΧΣ μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών στο τέλος του Ιουνίου του 2013.

Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των 2 εκ. ευρώ έναντι ποσού 1,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Ο αριθμός προσωπικού και Διοίκησης του ΤΧΣ κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ανερχόταν σε 33, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 σε 22.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 16,7 εκ. ευρώ έναντι 10,3 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αμοιβές των εκθέσεων αποτίμησης που παρείχαν επενδυτικές τράπεζες, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του νόμου τον Απρίλιο του 2014, για τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών, οι οποίες ανήλθαν σε 6,6 εκ. ευρώ.

Αναφορικά με το Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα αναφέρεται ότι κατά την 30η Σεπτεμβρίου του 2014 ο εν λόγω λογαριασμός ανερχόταν στο ποσό των 625,3 εκ. ευρώ έναντι ποσού 488,7 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του ΕΤΧΣ δεν σημείωσε μεταβολή από την 31η Δεκεμβρίου 2013 και παρέμεινε στα 10.932,9 εκ. ευρώ σε ονομαστική αξία.

Αναφορικά με τις απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση: κατά την εννεάμηνη περίοδο του 2014 που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014, το Ταμείο εισέπραξε από τη διαδικασία εκκαθάρισης των τραπεζών σε μετρητά το συνολικό ποσό των 40 εκ. ευρώ. Το εκτιμώμενο ανακτήσιμο πόσο για το χρηματοδοτικό κενό που καλύφθηκε από το ΤΧΣ αντί του ΤΕΚΕ ανήλθε την 30η Σεπτεμβρίου του 2014 στο ποσό των 2.792 εκ. ευρώ έναντι του ποσού των 2.853 εκ ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Κατά την εννεάμηνη περίοδο του 2014, το ΤΧΣ αναγνώρισε στην κατάσταση αποτελεσμάτων ζημία απομείωσης από τις εν λόγω απαιτήσεις ποσού 34,3 εκ.ευρώ.

(Με πληροφορίες ΑΠΕ- ΜΠΕ)