ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15/04/2016 06:26 EEST | Updated 15/04/2016 06:43 EEST

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Όλες οι λεπτομέρειες

Alkis Konstantinidis / Reuters
Greek Prime Minister Alexis Tsipras is seen on a monitor screen (C) at the control room during the first broadcast of state television ERT after its reopening in Athens June 11, 2015. Employees at Greece's state television ERT hugged each other and cried on Thursday as the channel aired its first broadcast in two years, after it was shut down under one of the previous government's most drastic austerity measures. Leftist Prime Minister Alexis Tsipras, who is racing to reach a cash-for-reforms deal with the European Union and IMF, had called ERT's closure

Δίνεται σήμερα Παρασκευή 15 Απριλίου για διαβούλευση το σχέδιο της προκήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών στην ελληνική επικράτεια.

«Αναρτήθηκε στο opengov.gr η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες με 27 χρόνια καθυστέρηση» ανακοίνωσε με δημοσίευσή του στο Twitter ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μία εβδομάδα και στη συνέχεια η προκήρυξη θα δημοσιευθεί (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) στο ΦΕΚ και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άδειες που θα δημοπρατηθούν είναι (4) τέσσερις, ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση high definition.

Η τιμή εκκίνησης για κάθε δημοπρατούμενη άδεια έχει οριστεί στο ποσό των 3.000.000 ευρώ. Το παράβολο συμμετοχής έχει οριστεί στο 1% επί της τιμής εκκίνησης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του δημόσιου τομέα και με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Στο σχέδιο της προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Για τον έλεγχο των φακέλων – δικαιολογητικών των υποψηφίων την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα συνδράμει εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών η οποία θα επιλεγεί μετά από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της ΓΓΕΕ, που έχει προγραμματιστεί για τις 19.4.2016.

Τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας.

2. Προεπιλογή των υποψηφίων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας.

3. Διεξαγωγή της δημοπρασίας και ανακοίνωση των υπερθεματιστών, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7 της παρούσας.

4. Οριστική κατακύρωση και καταβολή τιμήματος αδειών , όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 8 της παρούσας.

Η διαδικασία χορήγησης των αδειών θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του κατωτέρω πίνακα:

Δημοσίευση Προκήρυξης: 25.4.2016

Υποβολή φακέλων αιτήσεων συμμετοχής: 9.6.2016

Υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών υποψηφίων: 15.6.2016

Ανακοίνωση προεπιλεγέντων: 25.6.2016

Λήξη προθεσμίας προδικαστικών προσφυγών: 6.7.2016

Έκδοση αποφάσεων επί προδικαστικών προσφυγών: 21.7.2016

Ανακοίνωση οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων και αποστολή δελτίων συμμετοχής στη δημοπρασία: 22.7.2016

Προβλεπόμενη διεξαγωγή δημοπρασίας και ανακοίνωση υπερθεματιστών: 25 – 30.7.2016

Aναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού σε 10 κεφάλαια:

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή - Γενικές πληροφορίες

Κεφάλαιο 2: Στάδια διαδικασίας – Χρονοδιάγραμμα

Κεφάλαιο 3: Κανόνες διεξαγωγής της δημοπρασίας

Κεφάλαιο 4: Υποβολή φακέλου αίτησης συμμετοχής

Κεφάλαιο 5: Έγγραφα φακέλου – Τεύχη Προκήρυξης (A΄ έως Η΄)

Κεφάλαιο 6: Προεπιλογή υποψηφίων

Κεφάλαιο 7: Διεξαγωγή δημοπρασίας – Ανακοίνωση υπερθεματιστών

Κεφάλαιο 8: Οριστική κατακύρωση - Καταβολή τιμήματος

Κεφάλαιο 9: Δικαστική προστασία υποψηφίων – Προθεσμίες

Κεφάλαιο 10: Όροι χορηγούμενων άδειων – Λόγοι ανάκλησης

Διαβάστε όλη την προκήρυξη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. των άρθρων 5Α, 14 παρ. 9 και 15 του Συ¬ντάγματος.

2. των άρθρων 1 έως και 15 του Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) – Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας – Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α ΄ 82) και άλλες διατάξεις» (Α΄133) και ιδίως του άρθρου 2Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4367/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α΄19).

3. του Ν. 4070/2012 « Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Μεταφορές, Τουριστικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82)

4. του Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση – αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄161).

5. του Ν. 3886/2010 « Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» (Α΄173)

6. του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» (Α΄37/1963).

7. του Ν. 3021/2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄143)

8. του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄30)

9. του Ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166)

10. του π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (EE L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (EE L 298 της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την τελευταία τροποποίησή της από την Οδηγία 2007/65/ΕΚ (EE L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» (Α΄190)

11. του π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης Επικοινωνίας και Προβολής», (Α΄ 169)

12. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116)

13. της υπ’ αριθ. Υ11/25.9.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά» (Β΄2109)

14. της υπ’ αριθ. 167/27.2.2015 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ 103)

15. της υπ’ αριθμ. 5719/2015 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας Νικόλαου Παππά με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων), που ανήκουν της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» (Β΄546)

16. της υπ’ αριθ. 4297/2016 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας Νικόλαου Παππά «Μεταβίβαση επιμέρους αρμοδιοτήτων της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας» (Β΄ 518)

17. της υπ’ αριθ. 7230/2016 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας Νικόλαου Παππά «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)» (Β΄ 930)

18. της υπ΄ αριθμ. 42800/5.10.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Επικρατείας «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος» (Β΄ 2704), όπως ισχύει.

19. της υπ΄ αριθμ. 7984/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Καθορισμός τιμής εκκίνησης για τις δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχόμενου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)» (Β΄1009)

20. της υπ΄ αριθμ. 7577/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Επικρατείας και Εργασίας «Καθορισμός ελάχιστου αριθμού εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανά ειδικότητα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχόμενου» (Β΄985).

21. της υπ΄ αριθμ. 7752/8.4.2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σταθμισμένα κριτήρια για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διενέργειας της διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου σε εφαρμογή των άρθρων 5 παρ. 6 και 6 παρ. 5 του Ν. 4339/2015.

ΙΙ. Την ανάγκη να ρυθμιστεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας βάσει των αρχών της ισότητας και αντικειμενικότητας και με κανόνες που διασφαλίζουν τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την ποιότητα στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

ΙΙΙ. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία για τέσσερεις (4) άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2Α του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133), με δεκαετή διάρκεια.

Οι άδειες προκηρύσσονται για την κάλυψη του συνόλου της ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133).

Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης των αδειών υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στα κατωτέρω κεφάλαια της παρούσας Προκήρυξης:

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή – Γενικές πληροφορίες

Κεφάλαιο 2: Στάδια διαδικασίας – Χρονοδιάγραμμα

Κεφάλαιο 3: Κανόνες διεξαγωγής της δημοπρασίας

Κεφάλαιο 4: Υποβολή φακέλου αίτησης συμμετοχής

Κεφάλαιο 5: Έγγραφα φακέλου – Τεύχη Προκήρυξης (A΄ έως Η΄)

Κεφάλαιο 6: Προεπιλογή υποψηφίων

Κεφάλαιο 7: Διεξαγωγή δημοπρασίας – Ανακοίνωση υπερθεματιστών

Κεφάλαιο 8: Οριστική κατακύρωση – Καταβολή τιμήματος

Κεφάλαιο 9: Δικαστική προστασία υποψηφίων – Προθεσμίες

Κεφάλαιο 10: Όροι χορηγούμενων άδειων – Λόγοι ανάκλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης είναι ο ακριβής καθορισμός της διαδικασίας διεξαγωγής της δημοπρασίας για τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition).

Η παρούσα Προκήρυξη με τα Παραρτήματα αυτής είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (www.media.gov.gr) και του Υπουργού Επικρατείας (www.ypepikrateias.gr) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητούν εγγράφως διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη μέχρι και την ημερομηνία λήξης της υποβολής της αιτήσεων, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 4.3. της παρούσας. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να αναφέρουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (στοιχεία υπευθύνου, τηλέφωνο, ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση) και να απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (…….@minpress.gr) της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας.

2. Προεπιλογή των υποψηφίων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας.

3. Διεξαγωγή της δημοπρασίας και ανακοίνωση των υπερθεματιστών, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7 της παρούσας.

4. Οριστική κατακύρωση και καταβολή τιμήματος αδειών , όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 8 της παρούσας.

Η διαδικασία χορήγησης των αδειών θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση Προκήρυξης: 25.4.2016

Υποβολή φακέλων αιτήσεων συμμετοχής: 9.6.2016

Υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών υποψηφίων: 15.6.2016

Ανακοίνωση προεπιλεγέντων: 25.6.2016

Λήξη προθεσμίας προδικαστικών προσφυγών: 6.7.2016

Έκδοση αποφάσεων επί προδικαστικών προσφυγών: 21.7.2016

Ανακοίνωση οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων και αποστολή δελτίων συμμετοχής στη δημοπρασία: 22.7.2016

Προβλεπόμενη διεξαγωγή δημοπρασίας και ανακοίνωση υπερθεματιστών: 25 – 30.7.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

3.1. Κανόνες Εμπιστευτικότητας και Ανταγωνισμού

3.1.1. Οι κανόνες περί εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο ισχύουν από την ημέρα υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

3.1.2. Εμπιστευτικές πληροφορίες θεωρούνται οι πληροφορίες οποιασδήποτε φύσης που αφορούν κάποιον συμμετέχοντα στη διαγωνιστική διαδικασία και εφόσον γίνουν γνωστές σε άλλους συμμετέχοντες πιθανώς να επηρεάσουν τις προσφορές τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα επιχειρηματικά σχέδια των συμμετεχόντων, η στρατηγική που θα ακολουθήσουν και η μέγιστη προσφορά που προτίθενται να υποβάλουν στη δημοπρασία.

3.1.3. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταξύ υποψηφίων με σκοπό να αποφασιστεί εάν θα συμμετάσχουν από κοινού στη δημοπρασία.

3.1.4. Κάθε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, στην οποία γνωστοποιούνται εμπιστευτικές πληροφορίες σε σχέση με κάποιον υποψήφιο, θεωρείται κάτοχος εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρόσωπα συμμετέχοντα σε κοινοπραξία ή κοινή επιχείρηση η οποία συνιστάται με σκοπό τη συμμετοχή στη δημοπρασία θεωρούνται ότι είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών, ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν ή την έκταση ελέγχου που πιθανά έχουν.

3.1.5. Υποψήφιοι και κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών, δεν επιτρέπεται να διαβιβάσουν ή να προσπαθήσουν να διαβιβάσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εμπιστευτικές πληροφορίες σε άλλον υποψήφιο ή σε πρόσωπα που θεωρούνται κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών σε σχέση με άλλο υποψήφιο.

3.1.6. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης από υποψηφίους, η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού τους αποκλείει από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία.

3.2. Συμφωνίες περί μη ανταγωνισμού

3.2.1. Απαγορεύεται κάθε είδους σύμπραξη ή εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ υποψηφίων με αντικείμενο ή σκοπό τη νόθευση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας ή τον αποκλεισμό συγκεκριμένων υποψηφίων.

3.2.2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης από υποψηφίους, η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού τους αποκλείει από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής επιπλέον κυρώσεων βάσει των ειδικότερων διατάξεων του Ν. 3959/2011 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (Α΄ 93).

3.3. Παραβίαση των όρων διεξαγωγής της δημοπρασίας

3.3.1. Συνιστούν παραβίαση των όρων διεξαγωγής της δημοπρασίας που επισύρει την κύρωση της αποβολής οι εξής ιδίως συμπεριφορές:

α) Μη έγκυρη προσφορά σε οποιαδήποτε φάση της δημοπρασίας.

β) Μη υποβολή προσφορών εντός των προθεσμιών που καθορίζει η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού μετά την εκκίνηση της δημοπρασίας.

γ) Κακόβουλη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών.

3.3.2. Οι κυρώσεις επιβάλλονται μετά από διαδικασία η οποία είτε κινείται από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού αυτεπαγγέλτως είτε μετά από την υποβολή ένστασης από άλλο συμμετέχοντα. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί εγγράφως, σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της δημοπρασίας.

3.3.3. Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού διακόπτει τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και εφόσον κριθεί απαραίτητο, καλεί άμεσα σε ακρόαση τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες, οι οποίοι εκθέτουν τις απόψεις τους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού αποφασίζει αυθημερόν για την επιβολή ή μη της κύρωσης και είτε συνεχίζεται η διεξαγωγή της δημοπρασίας από το στάδιο στο οποίο διακόπηκε, είτε ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες νέα ημερομηνία και ώρα συνέχισης της δημοπρασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1. Δικαιούχοι υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:

α) Ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.

β) Υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, υπό τον όρο ότι έχει ήδη κα¬ταρτιστεί κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία η εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο και ότι η διαδικασία σύστασης θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

γ) Κοινοπραξίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, υπό τον όρο ότι τα μέλη της κοινοπραξίας έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας.

δ) Υπό σύσταση κοινοπραξίες που έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, υπό τον όρο ότι τα μέλη της κοινοπραξίας έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας.

Για τις ανωτέρω υπό γ΄ και δ΄ κατηγορίες το κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης κατατίθεται κατά την υποβολή της αίτησης και σε περίπτωση που χορηγηθεί άδεια παρόχου περιεχομένου τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξη ως αδειούχου, να συστήσουν ανώνυμη εταιρία, να την υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του κ.ν. 2190/1920 και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της άδειας.

4.2. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία:

α. Κάθε υποψήφια εταιρία ή κοινοπραξία οφείλει να συ¬μπληρώσει ειδικό τύπο αίτησης συμμετοχής στη διαδι¬κασία σύμφωνα με το υπόδειγμα (Παράρτημα I). Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αίτησης δεν θα γίνεται δεκτός.

β. Η αίτηση σε έντυπη μορφή υπογράφεται από το νόμι¬μο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή από άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση υποβάλλεται απόφαση του διοικούντος οργάνου του υποψηφίου με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την υπογραφή της αίτησης. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για το συνολικό πε¬ριεχόμενό της και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και περιέχει δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Προκήρυξης, της δημοπρασίας και της άδειας που θα χορηγηθεί.

γ. Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρο¬νική μορφή με το ίδιο περιεχόμενο. Σε περίπτωση αμφι¬βολίας ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου της αίτησης υπερισχύει το έντυπο κείμενο της προηγούμενης παραγράφου.

δ. Κάθε αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαι¬ολογητικά σε δύο (2) πρωτότυπα ή νομίμως θεωρημένα αντί¬γραφα.

ε. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αριθμούνται ανά τεύχος και καταγράφονται μαζί με σύντομη μνεία του πε¬ριεχομένου τους σε ειδικό κατάλογο, ο οποίος συνυπο-βάλλεται στην αρχή κάθε τεύχους.

στ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της αίτησής τους παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Αίτηση που δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο τριπλότυπο καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο δεν θα γίνεται δεκτή.

4.3. Υποβολή της αίτησης.

Οι αιτήσεις με τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την ……………………………….. 2016 και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου), Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα.

4.4. Απόσυρση από τη δημοπρασία.

Κάθε υποψήφιος δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο πριν από τη γνωστοποίηση εκκίνησης της δημοπρασίας, να αποσυρθεί από τη διαγωνιστική διαδικασία με την κατάθεση σχετικής έγγραφης δήλωσής του στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Σε περίπτωση απόσυρσης υποψηφίου, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας γνωστοποιεί την ταυτότητά του στους εναπομείναντες υποψηφίους εντός δύο (2) ημερών και επιστρέφει τυχόν υποβληθείσα εγγυητική επιστολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΓΓΡΑΦΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

5.1. Ο φάκελος της αίτησης συμμετοχής περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα:

α. έντυπο αίτησης σύμφωνα με το υπόδειγμα Παραρτήματος I

β. δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στα κατωτέρω υπ΄ αριθμ. Α΄- Η΄ Τεύχη

γ. εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το υπόδειγμα Παραρτήματος II, σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή της κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4339/2015.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις ανωτέρω εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Εφόσον διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού και η υπόθεση διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

5.2. Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, προσκομίζονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

5.3. Όπου στην παρούσα Προκήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση εννοείται η προβλεπόμενη από το Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όσον αφορά υποψηφίους με έδρα την Ελλάδα. Για υποψηφίους με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται είτε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 είτε ένορκη βεβαίωση, είτε στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της έδρας τους, δήλωση ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

5.4. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται από τα Τεύχη της Προκήρυξης υποβάλλονται νομίμως θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από αρμόδια Αρχή κατά το δίκαιο της έδρας της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας.

5.5. Σε περίπτωση που σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας αλλοδαπού υποψηφίου ορισμένα από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους τις προβλεπόμενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου ή εφόσον δεν προβλέπεται από το δίκαιο της έδρας του υποψηφίου, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου ενώπιον Συμβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

5.6. Τεύχη Προκήρυξης

Αναλυτικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

6.1. Η διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων αρχίζει από τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση του καταλόγου των προεπιλεγέντων υποψηφίων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

6.2. Στο στάδιο της προεπιλογής η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εξετάζει τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα Τεύχη Α΄ – Η΄ της παρούσας, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δημοπρασία, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 3 – 10 του Ν. 4339/2015. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται να καλέσει τους υποψήφιους να υποβάλουν, εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

6.3. Για τον έλεγχο των υποβαλλόμενων ανά τεύχος δικαιολογητικών των υποψηφίων, την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα συνδράμει εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία θα επιλεγεί για το έργο αυτό μετά την ολοκλήρωση του πρόχειρου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’αριθ. 7752/8.4.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

6.4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό προεπιλογής, στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα ελέγχου της πληρότητας και του νομότυπου των εγγράφων και των προϋποθέσεων συμμετοχής. Τα πρακτικό αυτό υποβάλλεται προς έγκριση στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Κατά της απόφασης έγκρισης του ως άνω πρακτικού, η οποία αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 9 της παρούσας.

6.5. Μετά την εκδίκαση των τυχόν υποβαλλόμενων προδικαστικών προσφυγών και την οριστικοποίηση του πρακτικού προεπιλογής, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει οριστικό κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και κατάλογο των υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή τους στη διαδικασία. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Οι προεπιλεγέντες και οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι ενημερώνονται ταυτόχρονα και με συστημένη επιστολή. Στους αποκλεισθέντες υποψηφίους επιστρέφεται και η τυχόν υποβληθείσα εγγυητική επιστολή.

6.6. Μετά την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων υποψηφίων, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποστέλλει σε καθένα από αυτούς ατομικό δελτίο συμμετοχής στη δημοπρασία, με το οποίο γνωστοποιείται η ημερομηνία εκκίνησης, ο τόπος διεξαγωγής καθώς και το ενδεικτικό πρόγραμμα της δημοπρασίας.

6.7. Μετά τη λήψη του ατομικού δελτίου συμμετοχής στη δημοπρασία, κάθε συμμετέχων καταθέτει στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ισόποση με την τιμή εκκίνησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους συμμετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες σε καμία φάση της δημοπρασίας, εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών υπερθεματιστών σύμφωνα με την παράγραφο 7.4.11. Στους συμμετέχοντες που ανακηρύχθηκαν πλειοδότες σε κάποια φάση της δημοπρασίας, η ως άνω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται εντός πέντε (5) ημερών από την καταβολή του τιμήματος σύμφωνα με την παράγραφο 8.4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΩΝ

7.1. Γενικοί Κανόνες

7.1.1. Οι προεπιλεγέντες συμμετέχοντες, στους οποίους έχει αποσταλεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δελτίο συμμετοχής στη δημοπρασία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.4339/2015, καλούνται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και χώρο, που περιέχεται στην ως άνω πρόσκληση, για την εκκίνηση της δημοπρασίας. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να μεταθέσει την ημερομηνία εκκίνησης της δημοπρασίας, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, συστημένη επιστολή) τους προεπιλεγέντες, στους οποίους έχει αποσταλεί το δελτίο συμμετοχής, όχι όμως σε ημερομηνία προγενέστερη της ορισθείσας με το ανωτέρω δελτίο.

7.1.2. Η δημοπρασία έχει ως αντικείμενο την απονομή τεσσάρων (4) αδειών σε εθνικής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) διαδοχικές φάσεις πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα , μία (1) φάση για κάθε άδεια (Α1,Α2,Α3,Α4). Μετά το πέρας κάθε φάσης, χωρεί αμέσως η διενέργεια της επόμενης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω στην ενότητα 7.3. της παρούσας.

7.1.3. Κάθε συμμετέχων δύναται να ανακηρυχθεί υπερθεματιστής για τη χορήγηση μίας μόνο άδειας.

7.1.4. Κατά την απόλυτη κρίση της η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να αποφασίσει την ματαίωση και επαναπροκήρυξη μίας η περισσότερων φάσεων της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν είναι επαρκής για την ανάπτυξη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού ή για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας της δημοπρασίας.

7.1.5. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι συμμετέχουν υποχρεωτικά στην Α1 φάση της δημοπρασίας και στις επόμενες αυτής, εκτός αν ανακηρυχθούν προσωρινοί υπερθεματιστές σε κάποια φάση. Παράλειψη συμμετοχής σε μία φάση με την υποβολή κατ’ ελάχιστον μίας έγκυρης προσφοράς, αυτόματα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από τις επόμενες φάσεις. Ως υποβολή έγκυρης προσφοράς νοείται η αποδοχή κατ’ ελάχιστο της πρώτης αύξησης τιμήματος του πρώτου γύρου της φάσης αυτής. Η μη αποδοχή των επόμενων αυξήσεων του τιμήματος, αυτόματα εκλαμβάνεται ως αποχώρηση του συμμετέχοντα από την τρέχουσα φάση και ο χαρακτηρισμός του ως «μη ενεργός» για τη φάση αυτή, σύμφωνα με την παρ. 7.3.1.5 της παρούσας.

7.1.6. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας εκκινείται κατά την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στα δελτία συμμετοχής και περατώνεται μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) φάσεων και την σύνταξη πρακτικού αποτελεσμάτων στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα κάθε φάσης χωριστά. Ως αποτέλεσμα κάθε φάσης νοείται η με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση αυτής με την ανακήρυξη προσωρινού υπερθεματιστή ή με τη διαπίστωση ως άγονης της συγκεκριμένης φάσης.

7.1.7. Η αποδοχή της τιμής εκκίνησης από τους συμμετέχοντες αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής σε κάθε φάση της δημοπρασίας. Η τιμή εκκίνησης αυτή ορίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ για τον πρώτο γύρο κάθε φάσης. Αν δεν υπάρξει προσφορά υψηλότερη από την τιμή αυτή, η δημοπρασία ματαιώνεται. Σε κάθε επόμενο γύρο της φάσης η τιμή αυξάνεται κατά ακέραιο ποσό πολλαπλάσιο των δέκα (10) χιλιάδων ευρώ που ανακοινώνει στους συμμετέχοντες η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Η εν λόγω αύξηση αποτελεί το «βήμα» κάθε γύρου ανά φάση της δημοπρασίας.

7.1.8. Για κάθε μία φάση (Α1, Α2, Α3 και Α4) διενεργούνται πολλαπλοί γύροι πλειοδοσίας. Κατά τη διενέργεια των πολλαπλών γύρων ανά φάση (Α1, Α2, Α3 και Α4) και υποβολής των προσφορών, κάθε συμμετέχων, ο οποίος δεν έχει αποσυρθεί ή αποκλειστεί από τη δημοπρασία και δεν ήταν πλειοδότης στον προηγούμενο γύρο, χαρακτηρίζεται ως «ενεργός».

7.1.9. Οι γύροι κάθε φάσης εξελίσσονται σε δύο διακριτά στάδια, ήτοι: Στάδιο 1 (στάδιο αποδοχής ή όχι τιμών από τους συμμετέχοντες) και Στάδιο 2 (στάδιο υποβολής κλειστών προσφορών από τους συμμετέχοντες).

7.1.9.1. Κατά το Στάδιο 1 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αυξάνει σε κάθε γύρο την τιμή σύμφωνα με το προκαθορισμένο «βήμα». Οι δυνατές επιλογές που έχει ο κάθε ενεργός συμμετέχων σε κάθε γύρο είναι:

α) να υποβάλει προσφορά για την άδεια της οικείας φάσης (Α1, Α2, Α3 και Α4), ήτοι να αποδεχθεί την τρέχουσα τιμή μετά την αύξησή της κατά το «βήμα» της δημοπρασίας, όπως αυτό έχει οριστεί στην παράγραφο 7.1.7,

β) να μείνει αδρανής, μη αποδεχόμενος την τρέχουσα τιμή με συνέπεια την υποχρεωτική απόσυρσή του από την τρέχουσα φάση της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 7.3.1.3-περίπτωση β΄ και,

γ) να αποσυρθεί από την δημοπρασία, δηλώνοντάς το σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.1.3-περίπτωση γ΄.

Το Στάδιο 1 ολοκληρώνεται όταν παραμείνουν τρεις (3) συμμετέχοντες -όταν ο αρχικός αριθμός συμμετεχόντων της τρέχουσας φάση είναι μεγαλύτερος από τρεις (3)- ή δύο (2) συμμετέχοντες -όταν ο αρχικός αριθμός συμμετεχόντων της τρέχουσας φάσης είναι τρεις (3) συμμετέχοντες.

7.1.9.2. Στη συνέχεια πραγματοποιείται το Στάδιο 2 της τρέχουσας φάσης, το οποίο εξελίσσεται σε δύο (2) κατ’ ελάχιστο γύρους, σε κάθε έναν από τους οποίους οι συμμετέχοντες υποβάλλουν κλειστές προσφορές έχοντας ως τιμή αφετηρίας την τιμή του τελευταίου γύρου του Σταδίου 1. Ο δεύτερος γύρος αποτελεί και τελικό γύρο της κάθε φάσης της δημοπρασίας, κατά τον οποίο και ανακηρύσσεται ο πλειοδότης εκτός και αν υπάρξει ισοπαλία (παράγραφος 7.3.1.11).

7.1.10. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης, οι δικαιούμενοι συμμετοχής (πλην του πλειοδότη της προηγούμενης φάσης) συμμετέχουν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού τους από τη δημοπρασία, με την προσφορά της παραγράφου 7.1.5 της παρούσας στην επόμενη φάση, άλλως χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους σε αυτή και αποκλείονται από τη συνέχεια της δημοπρασίας. Δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη φάση έχουν οι συμμετέχοντες που δεν αποσύρθηκαν κατά την προηγούμενη φάση από τη δημοπρασία και δεν απορρίφθηκε η προσφορά τους ως απαράδεκτη ή αντικανονική. Παραδεκτώς συμμετέχουν στην επόμενη φάση, τυχόν συμμετέχοντες, οι οποίοι σε οποιοδήποτε γύρο της προηγούμενης φάσης άσκησαν το δικαίωμα της αδρανούς συμμετοχής, ήτοι δεν αποδέχθηκαν το βήμα του συγκεκριμένου γύρου και αποσύρθηκαν από τη φάση αυτή.

7.1.11. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης, οι εκπρόσωποι του συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε πλειοδότης στη φάση αυτή παραμένουν στο χώρο που του έχει διατεθεί και αναμένουν μέχρι την ολοκλήρωση των υπολοίπων φάσεων του διαγωνισμού. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους του συμμετέχοντα που δήλωσε ότι αποχωρεί ή αποβλήθηκε από τη διαδικασία της δημοπρασίας.

7.2. Προαπαιτούμενα της δημοπρασίας

7.2.1.Την επομένη από την παραλαβή του δελτίου συμμετοχής στη δημοπρασία, ο συμμετέχων στη δημοπρασία οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τα εξής:

α) Τα ονόματα τριών (3) εξουσιοδοτημένων προσώπων σε καθένα από τα οποία ο συμμετέχων στη δημοπρασία έχει δώσει εξουσιοδότηση να συμμετάσχει καθοιονδήποτε τρόπο στη δημοπρασία για λογαριασμό του, είτε από κοινού είτε ανεξάρτητα. Κάθε μορφή επικοινωνίας κατά την διάρκεια της δημοπρασίας θα πρέπει να διεκπεραιώνεται από ένα τουλάχιστον εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα επιβεβαιώνεται με αντιπαραβολή της υπογραφής του.

β) Τα ονόματα των προσώπων που θα παρευρίσκονται στον τόπο της δημοπρασίας. Ο αριθμός αυτών ανά ημέρα, περιλαμβανομένων και των τριών εξουσιοδοτημένων προσώπων ή κάποιων εξ αυτών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα διαθέσει διαπιστεύσεις στα πρόσωπα αυτά κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της δημοπρασίας.

7.2.2. Εάν παρότι έχει γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες η ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.1.1. της παρούσας, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κρίνει ότι δεν είναι εφικτό η δημοπρασία να αρχίσει την κοινοποιηθείσα ώρα, μπορεί να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες μία διαφορετική ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, με την προϋπόθεση ότι αυτή η νέα ώρα δεν θα είναι προγενέστερη από την αρχικά ορισθείσα ή την εν συνεχεία γνωστοποιηθείσα κατά την παράγραφο 7.1.1. της παρούσας.

7.2.3. Οι συμμετέχοντες υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:

α) Δεν επιτρέπεται να έρχονται σε παντός είδους επικοινωνία μεταξύ τους.

β) Οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από τους προβλεπόμενους χώρους κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, χωρίς την άδεια της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

γ) Δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επικοινωνία με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα σταδίων επικοινω

Αμερικανικές Εκλογές
Δημοσκοπήσεις, ειδήσεις και αναλύσεις για τις αμερικανικές εκλογές από την HuffPost