ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
08/06/2017 15:15 EEST | Updated 08/06/2017 15:15 EEST

Πρόστιμα 31.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε τέσσερις τράπεζες και μία επιχείρηση

georgeclerk via Getty Images
An old fashioned 'Bank' sign on a building exterior.

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 31.000 ευρώ αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 9.000 ευρώ στην « Τράπεζα Πειραιώς», ως διάδοχο της «Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 16, 17 της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 του ν.3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 9.000 ευρώ στην «Eurobank Α.Ε», ως καθολική διάδοχο του πιστωτικού ιδρύματος «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 16 της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 του ν. 3606/2007 κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 6.000 ευρώ στην «Alpha Bank» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 16 και 20 της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 3.000 ευρώ στην «Τράπεζα Κύπρου» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 8 της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους 4.000 ευρώ στην εταιρία «Ιχθυοτροφεία Σελόντα» για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, όπως ίσχυε, λόγω μη ορθής - σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ - κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «Συστήματα Sunlight A.B.E.E.» για τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως πενήντα χιλιάδων (50.000) κοινών ομολογιών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ και συνολικού ποσού έως πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ.
  • Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «Αντίοχος Α.Ε. Συμμετοχών» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «F.H.L. Η. Κυριακίδης Μάρμαρα».
  • Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «Home Holdings Συμμετοχών» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις».
  • Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «Kleemann Hellas» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της εταιρίας.