Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Το πρώτο εξάμηνο του 2022 εμφανίστηκε ενισχυμένο για τον όμιλο που εντατικοποιεί τις επενδύσεις.
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου
Eurokinissi

Η Ενέργεια αποτελεί, αυτή την εποχή, ίσως το σημαντικότερο επενδυτικό πεδίο, με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να διαθέτει περίπου 1,2 GW έργων υπό κατασκευή ή έτοιμα να ξεκινήσουν κατασκευή, με στόχο να αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ στα περίπου 3,3 GW έως το τέλος του 2025 και σε άνω των 6,4 GW το 2029.

Μάλιστα, το Α’ εξάμηνο του 2022, τα έσοδα και η κερδοφορία του ομίλου σημείωσαν αύξηση σε συνέχεια των επενδύσεων των προηγούμενων χρόνων, αλλά και των πολύ καλών ποιοτικών χαρακτηριστικών των έργων, που εμφάνισαν πολύ υψηλούς συντελεστές απόδοσης (load factor). Η αύξηση των εσόδων στα 276,7 εκατ. ευρώ, οδήγησε σε αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (adj. EBITDA) στα 95,7 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη άνοδο σημείωσαν και τα προσαρμοσμένα κέρδη για τους μετόχους, που διαμορφώθηκαν στα 44,5 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, οι υψηλοί συντελεστές απόδοσης (load factor) του χαρτοφυλακίου σε συνδυασμό με την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής και των εσόδων, με τα έσοδα από πωλήσεις ενέργειας να ανέρχονται σε 122,4 εκατ. ευρώ, έναντι 95,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ο κλάδος κατασκευών είχε έσοδα 24,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2022, σε σύγκριση με 6,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, λόγω αυξημένων εσόδων από κατασκευή έργων για τρίτους. Σημειώνεται ότι τα συνολικά έσοδα του τομέα κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που εκτελούνται για λογαριασμό του ομίλου, ανέρχονται σε 92,4 εκατ. ευρώ, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα κυρίως της κατασκευαστικής δραστηριότητας ανάπτυξης νέων Αιολικών Πάρκων, καθώς και της κατασκευής μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Tα έσοδα από τον κλάδο των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 9,2 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 8,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης εξαμηνιαίας περιόδου του 2021, σημειώνοντας αύξηση 13,6%, οφειλόμενη κυρίως στη βελτίωση μεγεθών της παραγωγής των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων μετά και την έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΜΕΑ Αρκαδίας.

Καταλήγοντας, ο κλάδος της διεθνούς εμπορίας ενέργειας παρουσίασε αύξηση εσόδων που ανήλθαν στα 120,9 εκατ. ευρώ, έναντι 26,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε συνέχεια των υψηλών τιμών ενέργειας στις διεθνείς αγορές.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adj. EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου ανέρχονται σε 95,8 εκατ. ευρώ, έναντι 68,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του προηγούμενου έτους, συνεπεία κυρίως των αυξημένων πωλήσεων ενέργειας από ΑΠΕ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη χρήσης (adj. net income) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 44,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του προηγούμενου έτους (2021: 28,8 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 33,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του προηγούμενου έτους (2021: 28,5 εκατ. ευρώ).

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε 69,4 εκατ. ευρώ.

Περνώντας στις επενδύσεις του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ανήλθαν σε 138,8 εκατ. ευρώ (2021: 67,6 εκατ. ευρώ) κατευθυνόμενες στα υπό κατασκευή έργα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων) διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα στο τέλος του εξαμήνου ανερχόμενα σε 394,5 εκατ. ευρώ (2021: 397,4 εκατ. ευρώ). Οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 1.076,7 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας την καθαρή δανειακή θέση (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) την 30/06/2022 στο επίπεδο των 611,1 εκατ. ευρώ, έναντι 528,0 εκατ. ευρώ την 31/12/2021.

Ως προς την εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου, στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022, έφτασε τα 895,3 MW. Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2021, η εγκατεστημένη ισχύς εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 4,0%, καθώς ένας αριθμός πάρκων στην Ελλάδα βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία κατά την συγκεκριμένη περίοδο.

Οι ανεμολογικές συνθήκες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν αισθητά βελτιωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021 και σε συνδυασμό με τα σημεία που έχει αναπτύξει τα πάρκα του ο Όμιλος, οδήγησαν σε αύξηση των συντελεστών παραγωγής (load factor). Συγκεκριμένα, το load factor των έργων του ομίλου για την Ελλάδα έφτασε το 32% έναντι 28,8% την περασμένη χρονιά, για τη Βουλγαρία το 33,1% έναντι 29,4% και για την Πολωνία στο 32,4% έναντι 26,1%.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η παραγωγή από ΑΠΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 έφτασε τις 1,2 TWh, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Όμιλος παρουσίασε το ανανεωμένο του επενδυτικό πλάνο, στοχεύοντας τα 6,4 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2029, με ενδιάμεσο στόχο τα 3,3 GW στο τέλος του 2025, έναντι 895 MW σήμερα. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού προγράμματος υπολογίζεται στα 5,9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2022-2029. Σε αυτό το πλαίσιο, ο όμιλος έχει ήδη αυτή την στιγμή περισσότερα από 1,2 GW έργων υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή, ενώ άλλα 1,1 GW βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης.

Δημοφιλή