Όλες οι προθεσμίες για τις δηλώσεις μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων
.
.
Eurokinissi

Ολιγοήμερη προθεσμία δίνεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων ώστε να προβούν στη «Δήλωση COVID» σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1139 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που δημοσιεύτηκε στις 13/06/2020. Πιο συγκεκριμένα, για τους εκμισθωτές ακινήτων ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Μέχρι τη Δευτέρα 22/06/2020, οι εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα μειώθηκε κατά 40% λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοΐο, θα πρέπει να υποβάλουν την «Δήλωση COVID» περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο, κατά περίπτωση, ώστε να είναι δικαιούχοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Β) Για όσες μισθώσεις ακινήτων, συνεχίσει να ισχύει η μείωση του μισθώματος κατά 40% και μετά τον Ιούνιο, οι εκμισθωτές ακινήτων θα πρέπει να υποβάλουν αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση COVID», έως και την 20η ημέρα του μήνα που αφορά η συγκεκριμένη μείωση.

Γ) Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά καθόλου αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», θα πρέπει να υποβληθεί πριν τη «Δήλωση COVID» το αργότερο έως και τις 22/06/2020. Οι δηλώσεις αυτές θα γίνονται χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Σχετικά με τους μισθωτές ακινήτων, αναφέρεται στη σχετική απόφαση πώς θα πρέπει μέχρι και την Παρασκευή 26/06/2020 να προβούν σε δήλωση αποδοχής ή μη της σχετικής «Δήλωσης COVID» που θα έχει προηγηθεί από τους εκμισθωτές. Εάν η μείωση ενοικίου συνεχίζεται και πέραν του μηνός Ιουνίου, η αποδοχή της δήλωσης από τους μισθωτές υποβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον εκμισθωτή.

Εάν δεν υποβληθεί η σχετική δήλωση αποδοχής από τον ενοικιαστή, θεωρείται ότι η «Δήλωση COVID» έχει γίνει αποδεκτή. Αν ο ενοικιαστής υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση μη αποδοχής, αυτή δεν εμποδίζει τη χορήγηση των ευεργετημάτων στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, δύναται να πραγματοποιηθεί διασταύρωση και οι εκατέρωθεν δηλώσεις να οδηγηθούν σε έλεγχο σε μεταγενέστερο χρόνο.

Επιπλέον των παραπάνω, οι εκμισθωτές ακινήτων που δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», για συμφωνίες μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, αρχικές ή τροποποιητικές, λόγω σιωπηρής παράτασης αυτών ή λόγω μεταβολής του ποσού μισθώματος, με την προϋπόθεση ότι ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, θα πρέπει να προβούν στη σχετική ηλεκτρονική δήλωση μέσω της ΑΑΔΕ. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο έως και τις 30/09/2020 χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Προσοχή: Η υποχρέωση της ηλεκτρονικής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ισχύει και για μισθώσεις που έχουν συναφθεί πριν την 01/01/2014. Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλώνονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της σύμβασης μίσθωσης όπως ισχύουν κατά την 12η Ιουνίου 2020.

Τέλος, σε περίπτωση λύσης μιας μίσθωσης, οι εκμισθωτές ακινήτων υποχρεούνται να δηλώνουν τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της. Σε διαφορετική περίπτωση η συμφωνία της μίσθωσης θα θεωρείται ότι είναι σε ισχύ. Για όσες μισθώσεις έχουν λυθεί μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, οι εκμισθωτές ακινήτων θα πρέπει να προβούν στη σχετική δήλωση λύσης το αργότερο έως και τις 30/09/2020!

Popular in the Community