Κούρδοι

Στρατηγικές Εκτιμήσεις για τη ASSOCIATED PRESS
Τα κράτη στη διεθνή πολιτική: Λέοντες, λύκοι, τσακάλια και HUSEYIN ALDEMIR / Reuters