Κουρδοι

Τα κράτη στη διεθνή πολιτική: Λέοντες, λύκοι, τσακάλια και HUSEYIN ALDEMIR / Reuters
Στρατηγικές Εκτιμήσεις για τη ASSOCIATED PRESS