ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
26/06/2020 21:01 EEST

Αυτή είναι η λίστα με τα ξενοδοχεία καραντίνας

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για τα ξενοδοχεία που μισθώνονται αποκλειστικά για περιστατικά καραντίνας.

Witthaya Prasongsin via Getty Images

Κατανεμημένα σε όλη τη χώρα, είναι τα ξενοδοχεία και εν γένει τα τουριστικά καταλύματα, τα οποία μισθώνονται αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19.

Η Υπουργική Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την δημοσίευση της παρούσας αίρεται για τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά, η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του Παραρτήματος I της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αρ. 8958/15.06.2020 (Β’2370) και υπ’αρ. 9418/23.06.2020 (Β’2498) όμοιες Αποφάσεις. 

Ουσιαστικά, δεν θα είναι υποχρεωμένα τα ξενοδοχεία να διατηρούν και ξεχωριστά δωμάτια καραντίνας, από τη στιγμή που υπάρχουν μισθωμένα ξενοδοχεία για τον σκοπό αυτό.