Διακοπές ρεύματος: Τα δικαιώματα των καταναλωτών

Και πώς να τα διεκδικήσουμε.
Eurokinissi

Η κακοκαιρία «Ελπίς» που σάρωσε την Αττική το διήμερο 24-25 Ιανουαρίου 2022, δημιούργησε πολλά προβλήματα, εκτός από τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, στην ηλεκτροδότηση πολλών περιοχών του Νομού.

Οπως ενημερώνει η Ενωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο νόμος που διέπει τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ, δηλ. του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι ο Ν. 4001/2011.

Με βάση το νόμο αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση, υπό οικονομικούς όρους του ΕΔΔΗΕ ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, καθώς και η μακροπρόθεσμη ικανότητα του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και για τη διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο ΔΕΔΔΗΕ μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα σχεδίασης, ανάπτυξης, ενίσχυσης, συντήρησης και καθημερινής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του αναγκαίου εξοπλισμού για την άρτια και αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία του Δικτύου. Μεριμνά επίσης ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και να διατίθενται όλοι οι αναγκαίοι πόροι για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους χρήστες των συστημάτων και του δικτύου.

Παράλληλα ισχύει και εφαρμόζεται ο Κώδικας διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) (Αριθμ. απόφ. ΡΑΕ 395/2016- ΦΕΚ Β΄ 78/20.01.2017), όπου προβλέπεται η υποχρέωση πρόσβασης στο δίκτυο για τους χρήστες-καταναλωτές.

1.Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για τις συσκευές στις οποίες προκλήθηκε βλάβη λόγω των διακοπών ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ.

Μέσω της πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ και ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία θα μπορέσουν να αποζημιωθούν οι καταναλωτές που «έχασαν» ηλεκτρικές συσκευές του νοικοκυριού τους από τις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος που έφερε η κακοκαιρία ΕΛΠΙΣ.

Για βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές , που θεωρείτε ότι οφείλονται σε προβλήματα του δικτύου, που ο ΔΕΔΔΗΕ όφειλε να έχει αντιμετωπίσει μπορείτε, εντός το πολύ τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από το συμβάν, να υποβάλλετε αίτηση αποζημίωσης στο τοπικό γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο εξυπηρετείται το ακίνητό.

Επιπλέον η Ενωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας αναφέρει:

• εφόσον διαπιστωθεί ευθύνη υπαλλήλων ή υπηρεσιών από σχετικές πράξεις ή παραλείψεις τους, αποζημιώνουν με χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου κρίνεται κατά περίπτωση και αναλόγως της ζημίας.

• ειδικότερα, εφόσον η βλάβη των συσκευών σας οφείλεται σε τυχαία βλάβη του ουδετέρου αγωγού του δικτύου χαμηλής τάσης σας χορηγούμε, αναλόγως της ζημίας σας, χρηματικό ποσό έως 300 € ή έως 400 € για μονοφασική ή τριφασική παροχή αντίστοιχα.

Για την καταβολή της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού θα πρέπει:

• να υποβάλετε έγκαιρα την παραπάνω αίτηση αποζημίωσης.

• να θέσετε στη διάθεσή της ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον σας ζητηθεί, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη, για έλεγχο πριν από την επισκευή τους.

• να θέσετε στη διάθεσή της ΔΕΔΔΗΕ , όταν σας ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου τεκμηρίωσης της βλάβης και του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης των συσκευών με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών (τιμολόγια κ.λπ.).

• να υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωσης αποδοχής της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού που σας χορηγούμε

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ:

• αποφασίζει επί των αιτήσεων αποζημίωσης εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς σας για την υποβολή στοιχείων που σας ζητούνται.

• σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής σας, σας καταβάλλει χρηματικό ποσό, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.

2. Περαιτέρω, αν οι πολυήμερες διακοπές ρεύματος οφείλονταν σε υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, υπάρχει ευθύνη από αδικοπραξία, με βάση το άρθρ. 914 του Αστικού Κώδικα, οπότε μπορεί να αποζημιωθεί η ηθική βλάβη των χρηστών του δικτύου. Στην περίπτωση δε που από τις διακοπές της ηλεκτροδότησης υπήρξε κίνδυνος για την υγεία των ενοίκων, το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης αυξάνεται. Τα χαμηλά ποσά που, κατά τεκμήριο, επιδικάζουν τα ελληνικά δικαστήρια, στην περίπτωση που η διαφορά οδηγηθεί σε αυτά, δυστυχώς δεν οδηγούν στην πλήρη αποκατάσταση της ηθικής βλάβης των παθόντων.

Δημοφιλή