Ψηφιακή καταγραφή, επιθεώρηση, αξιολόγηση και συντήρηση των γεφυρών της χώρας

Ετοιμάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
.
.
Eurokinissi

Στην Ελλάδα όταν κατασκευάζουμε κάτι έχουμε στο νου μας το πότε θα γίνει αλλά όχι το πότε θα χρειάζεται να το ελέγχουμε και να το συντηρούμε.

Κι αυτό έχει αποφέρει τεράστια προβλήματα στις υποδομές της χώρας με ανάλογες συνέπειες.

Ένα παράδειγμα είναι οι γέφυρες, οι οποίες ναι μεν κατασκευάστηκαν, ωστόσο επί δεκαετίες δεν ελέγχθηκαν και δεν συντηρήθηκαν, ως έπρεπε.

Ερχεται τώρα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με απόφαση του υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα, να προχωρήσει σε δραστικά μέτρα για τις γέφυρες άνω των 6 μέτρων.

Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται η ψηφιακή βάση δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών της χώρας. Με σχετική Υπουργική Απόφαση εγκρίνονται ο Κανονισμός Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών, ενώ συγκροτείται και η Διοικητική Αρχή Γεφυρών. Στόχος του Υπουργείου είναι να τεθούν στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών τα κατάλληλα εργαλεία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την Καταγραφή – Επιθεώρηση – Αξιολόγηση και Συντήρηση των γεφυρών της χώρας, μήκους άνω των έξι μέτρων.

Ειδικότερα, σκοπός του Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών είναι η θεσμοθέτηση των διαδικασιών για την καταγραφή υφισταμένων και νέων γεφυρών στο Εθνικό Μητρώο Γεφυρών.

Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετούνται επίσης οι κανόνες και οι διαδικασίες για την επιθεώρηση, αξιολόγηση και συντήρηση των γεφυρών, όπως και όλες οι ενέργειες, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με κύριες διεργασίες, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η οργάνωση και διενέργεια περιοδικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων μέσω των εθνικών εγχειριδίων επιθεώρησης και αξιολόγησης υφισταμένων γεφυρών.

Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων λειτουργίας και συντήρησης των γεφυρών και προσδιορίζεται η ακριβής μεθοδολογία για την καταγραφή και παρακολούθηση της κατάστασης και της συντήρησης όλων των γεφυρών της χώρας.

Μέσω του ψηφιακού Εθνικού Μητρώου Γεφυρών θα γίνεται η πλήρης καταγραφή και αποτύπωση της κατάστασης και των ενεργειών για τη συντήρηση και λειτουργία των γεφυρών από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς λειτουργίας και συντήρησης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιείται η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών από τη Διοικητική Αρχή Γεφυρών για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού.

Με βάση τα παραπάνω, η Διοικητική Αρχή Γεφυρών, εγγυάται:

- Τη διαφάνεια και τον έλεγχο τήρησης του θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά στη Επιθεώρηση και Συντήρηση του συνόλου των γεφυρών της χώρας,
- Τη θεσμοθετημένη οργάνωση του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου της Πολιτείας
- Τη διασφάλιση της τήρησης και της συμμόρφωσης με το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών, που ορίζονται από τον Κανονισμό Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών.
Επισημαίνεται ότι το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών θα αποτελέσει μέρος του Εθνικού Μητρώου Υποδομών της χώρας.

Δημοφιλή