Τέσσερις ξένοι επενδυτές παίρνουν μετοχές της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 68.523.642 ευρώ, με 6.229.422 μετοχές, εν όψειτης έκτακτης γενικής συνέλευσης της 1 ης Σεπτεμβρίου 2020.
TERNA

Τέσσερις, διεθνείς επενδυτές, με σημαντικό κύρος στην αγορά, οι: Anavio Capital Partners LLP, Blackrock Inc, Kayne Anderson Capital Advisors LP και Impax Asset Management, εκδήλωσαν δεσμευτικό ενδιαφέρον για την αγορά 6.229.422 μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Με τιμή 11 ευρώ ανά μετοχή, θα συγκεντρωθούν 68.523.642 ευρώ, τα οποία προορίζονται για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με τα χρήματα να επενδύονται στην παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ξένοι επενδυτές εισέρχονται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη τόσο στον όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ όσο και στην ελληνική οικονομία.

Τη διαδικασία συλλογής δεσμευτικών προσφορών για την κάλυψη των νέων μετοχών της ΑΜΚ της εταιρείας, αναμένεται να εγκρίνει η έκτακτη γενική συνέλευση της 1ης Σεπτεμβρίου 2020.

«Οι επενδύσεις μας αφορούν νέα μεγάλα έργα του ομίλου στην ελληνική αγορά και θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, την ελληνική οικονομία, την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς θα συνδράμουν την εθνική προσπάθεια για στροφή στις ΑΠΕ και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η επιτυχία της εταιρείας μας, όμως, θα έχει σημαντικότατα οφέλη και για τους χιλιάδες μετόχους μας, που χρόνια τώρα μας εμπιστεύονται. Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στο συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του ομίλου μας, καθώς ενισχύουν τα ίδια κεφάλαια και βελτιστοποιούν την κεφαλαιακή του διάρθρωση, αυξάνοντας τη διασπορά και εμπορευσιμότητα των μετοχών,» τόνισε ο πρόεδρος του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Γιώργος Περιστέρης.

Επίσης, ο πρόεδρος έχει εισηγηθεί ομόφωνα την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση κεφαλαίου, ως απαραίτητο, κατάλληλο, προσήκον και πρόσφορο μέτρο, καθόσον η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης είναι αλληλένδετη με την διάθεση των προτεινόμενων 6.229.422 νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε διεθνείς επενδυτές.

Παράλληλα, η εταιρεία δεν προτίθεται να διαθέσει τις 4.293.268 ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει κατ’ εφαρμογή προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,769 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αλλά αντίθετα να τις ακυρώσει προσεχώς. Έτσι, αφαιρουμένου του ποσοστού που οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, η αποτελεσματική αραίωση που θα υποστούν οι μέτοχοι της εταιρείας λόγω της αύξησης, είναι, κατά μέγιστο, μόλις της τάξης του 1,7%, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από τα οφέλη που θα αντληθούν.

Δημοφιλή