Ξεκινά η εφαρμογή των εξαθέσιων και εννιαθέσιων ταξί στο Ν. Αιγαίο

Τι προβλέπει το πιλοτικό πρόγραμμα αντικατάστασης ταξί και ποιοι δικαιούνται.
Φωτο αρχείου
Φωτο αρχείου
Eurokinissi

Όπως είχε προαναγγελθεί, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα αντικατάστασης ταξί, με επιβατηγά οχήματα από 6 έως 9 θέσεις, ύστερα από την απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Η Απόφαση λαμβάνεται στο πλαίσιο υλοποίησης της σχετικής πρόβλεψης που υπάρχει στον νόμο 4850/2021 και περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος, όπως αυτοί προέκυψαν μετά και τη διαβούλευση του Υφυπουργού Μεταφορών με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τους εκπροσώπους των Επαγγελματικών Σωματείων των Ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ.

Το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. ταξί αυτοκινήτων τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από 6 έως 9 θέσεις, σε κάθε έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθορίζεται, βάσει του αριθμού των Ε.Δ.Χ. ταξί αυτοκινήτων που έχουν άδεια κυκλοφορίας σε κάθε ένα από τα νησιά. Συγκεκριμένα:

(α) 100%, σε αυτές τις έδρες που έχουν έως και 10 άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητων,

(β) 40%, σε αυτές τις έδρες που έχουν από 11 έως και 40 άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητων και

(γ) 30%, σε αυτές τις έδρες που έχουν περισσότερες από 41 άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητων

Ως προς την επιλογή δικαιούχων, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. ταξί αυτοκινήτων που έχουν έδρα σε διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η επιλογή γίνεται μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση.

Ειδικότερα, όσον αφορά στη διαδικασία, με τη δημοσίευση πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας, εντός 6 εβδομάδων, για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών, σε άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από 6 έως 9 θέσεων της αυτής έδρας.

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοτελώς για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός ιδιοκτήτη επί μίας αδείας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, την αίτηση καταθέτει ένας εξ αυτών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, συνυποβάλλοντας και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις των λοιπών συνιδιοκτητών.

Σημειώνεται ότι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει κατά πλήρη κυριότητα περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων στην ίδια έδρα μπορεί να υποβάλλει μόνο ένα αυτοτελές αίτημα. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος ιδανικού μεριδίου σε περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων στην ίδια έδρα, μπορεί να υποβάλλει αίτημα από κοινού με τον συνδικαιούχο για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.

Στη συνέχεια, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών καταχωρεί ηλεκτρονικά σε κατάσταση ανά έδρα τους αιτούντες, προσδίδοντας αύξοντα αριθμό καταχώρησης.
Μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, ο οικείος Περιφερειάρχης εντός 10 ημερών εκδίδει απόφαση για κάθε δικαιούχο με την οποία εγκρίνεται στο όνομα αυτού η αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ με άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από 6 έως 9 θέσεων.

Οι δικαιούχοι των αδειών δύνανται εντός προθεσμίας 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτής να ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία αυτό το αυτοκίνητο. Αν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, τότε ο Περιφερειάρχης ανακαλεί τη σχετική απόφασή του και μπορεί να εφαρμόσει εκ νέου τη διαδικασία, ώστε να καλυφθεί ο αριθμός.

Στην απόφαση περιγράφονται, επίσης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων και αναφέρεται ότι πρέπει να φέρουν ταξίμετρο σε εμφανές μέρος του οχήματος, καθώς και πινακίδα αναρτημένη με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού, τα τιμολόγια που ισχύουν σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και την ειδική άδεια του οδηγού Ε.Δ.Χ..

Ως προς το κόμιστρο, προβλέπεται το ισχύον τιμολόγιο των Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ αυτοκίνητων, ωστόσο, στην περίπτωση που αυτά μεταφέρουν από 5 έως και 8 επιβάτες, το τιμολόγιο προσαυξάνεται κατά 30%.

Προβλέπεται επίσης, ότι οι θέσεις στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) που έχουν χωροθετηθεί χρησιμοποιούνται και από τα εννιαθέσια και εξαθέσια οχήματα, με βάση τον Κανονισμό λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ.

Δημοφιλή