Χριστούγεννα

Ο πάσης κτίσεως De Agostini Picture Library via Getty Images
Αυτά τα Χριστούγεννα θα σπάσω τις Tzogia Kappatou via Getty Images
Ακόρεστη δίψα για το καινούργιο. Αλλά ποιο είναι το mammuth via Getty Images
Η Γενεαλογία της commons wikimedia