trimeno

H Eurostat εκτιμά για το σύνολο του 2020 πως το ΑΕΠ της Ευρωζώνης μειώθηκε 6,8% και της ΕΕ 6,4%.
Ανοδική πορεία και το Β’ Τρίμηνο 2019 - Οικονομικά Αποτελέσματα.