Φοροδιαφυγή: Τέσσερις ακόμη περιπτώσεις έμμεσου τεχνικού ελέγχου - Σύντομα με κάμερες ο έλεγχος

Σε ποιες περιπτώσεις προσδιορίζεται το εισόδημα με έμμεσες τεχνικές.
Thanasis via Getty Images

Στη μέθοδο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έρχονται να προστεθούν τέσσερις νέες περιπτώσεις, με βάση τις οποίες η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να προσδιορίζει τα πραγματικά επιχειρηματικά κέρδη.

Πέρα από το σύστημα των τεκμηρίων που θα υποχρεώνει από το νέο έτος τους ελεύθερους επαγγελματίες να δηλώνουν ένα ελάχιστο ποσό αμοιβής μαζί με τις προσαυξήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθοριστικής σημασίας είναι και οι έμμεσες τεχνικές, ένα συμπληρωματικό εργαλείο για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων με την άντληση στοιχείων από διάφορες πηγές, όπως την κινητή και ακίνητη περιουσία, τις πραγματικές δαπάνες, κ.άλ.

Πότε προσδιορίζεται το εισόδημα με έμμεσες τεχνικές

Στις ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις, που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, με έμμεσες τεχνικές θα προσδιορίζεται το εισόδημα και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν δηλώνεται ζημία σε τρία τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της.

- Όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων.

- Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων, και:

- Όταν η επιχείρηση δεν προσκομίζει στοιχεία που ζητά η φορολογική διοίκηση, ύστερα από δύο προσκλήσεις.

Με τη διαδικασία αυτή θα προσδιορίζεται με αξιόπιστο τρόπο το πραγματικό περιθώριο μικτού κέρδους, το οποίο εφαρμοζόμενο στο κόστος πωληθέντων/παρεχόμενων υπηρεσιών, οδηγεί στον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι έμμεσες τεχνικές χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) ή η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα γίνεται με τέτοιο τρόπο που καθιστά αδύνατη τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων ή καθιστά μη αξιόπιστο το λογιστικό σύστημα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι έμμεσες τεχνικές που εφαρμόζονται σήμερα είναι η αρχή των αναλογιών, η αρχή ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, η αρχή της καθαρής θέσης του φορολογούμενου, της σχέσης τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και η αρχή του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

Έλεγχοι με κάμερες

Στο μεταξύ με κάμερες και σε ζωντανή μετάδοση θα διενεργούνται σύντομα οι επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΑΑΔΕ οι εφοριακοί υπάλληλοι θα φέρουν μαζί τους κάμερες, οι οποίες, αφενός θα καταγράφουν τη δραστηριότητά τους όταν επισκέπτονται για έλεγχο μια επιχείρηση, αφετέρου θα μεταδίδουν ζωντανά στο επιχειρησιακό Κέντρο όλες τις ενέργειες και τις κινήσεις συμβάλλοντας στον περιορισμό των φαινομένων διαφθοράς.

Προηγουμένως και για λόγους που έχουν να κάνουν με την Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων θα έχουν ενημερώσει τους ελεγχόμενους, ότι όλη η διαδικασία θα καταγραφεί με ήχο και εικόνα σε βίντεο και αν συναινούν σε αυτό. Το οπτικοακουστικό υλικό θα φυλάσσεται για έξι μήνες και μετά θα καταστρέφεται.

(Πηγή: ΕΡΤ)

Δημοφιλή