ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
24/09/2020 12:44 EEST | Updated 24/09/2020 14:01 EEST

Πρόθεση διαβούλευσης για οδήγηση μοτοσυκλέτας με δίπλωμα αυτοκινήτου

Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορά μόνο το «τεχνικό» μέρος της διαδικασίας.

Eurokinissi

Στις 21 Απριλίου του 2017 (μέρα που βρήκα…), είχα γράψει κατ’ αποκλειστικότητα, ότι ξεκίνησε η διαδικασία, με πρωτοβουλία του κλάδου δικύκλων του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου, ώστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου, να μπορεί να οδηγήσει και μοτοσυκλέτα, έως 125 κ.εκ., χωρίς να απαιτούνται θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα οδήγησης.

Μάλιστα, είχα γράψει και ορισμένες από τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν, για την αναβάθμιση της αίσθησης ασφάλειας, όπως, ότι θα πρέπει ο κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος ηλικίας ή και να κατέχει δίπλωμα αυτοκινήτου για τουλάχιστον 5 χρόνια.

Σήμερα, με αφορμή τη δημοσιοποίηση μια Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία πάντως δεν ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έγινε γνωστό ότι προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία σε οδηγία από το 2006, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις άδειες οδήγησης.

Συγκεκριμένα, αυτό που ενδιαφέρει τους πολλούς, είναι ότι μπαίνει η διάταξη ότι κάτοχος διπλώματος Β (αυτοκινήτου), να μπορεί να οδηγήσει όχημα κατηγορίας Α1 (μοτοσυκλέτα έως 125 κ.εκ.).

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια τεχνική διαδικασία, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος, να μπορεί να εφαρμόσει ξεχωριστές αποφάσεις για τις άδειες οδήγησης.

Μάλιστα, από χρόνια, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Πολωνία, έχουν δώσει το δικαίωμα σε κατόχους διπλωμάτων αυτοκινήτου, να οδηγούν και μοτοσυκλέτες έως 125 κ.εκ.

Πάντως, για να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση (Α3/Οικ. 56475/6635, ΦΕΚ 4075/Β/22-9-2020), θα πρέπει να γίνει νόμος του κράτους.

Προς αυτή τη κατεύθυνση, σε ερώτησή μου προς τον υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός τόνισε ότι «το ζήτημα είναι υπό εξέταση με όλες τις παραμέτρους, ως προς το θέμα της ασφάλειας και δεν αποκλείεται, σε ένα από τα επόμενα νομοσχέδια που θα έρθουν προς διαβούλευση στη Βουλή, εντός του φθινοπώρου, να υπάρχει και η συγκεκριμένη διάταξη.»

Το Υπουργείο, με νεότερη ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι «η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο στην προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης του εντύπου των αδειών οδήγησης. Συνεπώς, δεν δίνεται αυτόματα το δικαίωμα οδήγησης δικύκλου κατηγορίας Α1 από για την ισοδυναμία των αδειών οδήγησης. Έτσι, με τη συγκεκριμένη κάτοχο άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, για το οποίο απαιτείται νόμος, ο οποίος, αν και εφόσον εκδοθεί, θα περιγράφει τους  όρους και προϋποθέσεις απόφαση δεν αλλάζει το ισχύον πλαίσιο για τις άδειες οδήγησης.»

Επίσης, επειδή εγείρεται θέμα ασφάλειας και κατά πόσο η χώρα μας, με υψηλό αριθμό τροχαίων ατυχημάτων, θα μπορούσε να εφαρμόσει έναν τέτοιο νόμο, οφείλουμε να πούμε ότι είναι θέμα γενικότερης εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Από την εμπειρία μου, οι οδηγοί αυτοκινήτου, όταν οδηγούν και μοτοσυκλέτα, σέβονται πολύ περισσότερο τους κανόνες οδήγησης και ασφάλειας, προσέχουν ακόμα περισσότερο τους μοτοσυκλετιστές, ενώ στο εξωτερικό δεν έχουν παρατηρηθεί επιπτώσεις στα τροχαία ατυχήματα.

Η επίμαχη ΚΥΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση  Αριθμ. Α3/Οικ. 56475/6635
ΦΕΚ 4075/Β/22-9-2020

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2020/612/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020 η οποία τροποποιεί την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης, καθώς και τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α′ 101).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 8 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 (Α′ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.), όπως ισχύει,
β. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α′ 133),
γ. των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α′ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α′ 101) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (Α′ 34), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α′ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/ 1988 (Α′ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α′ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α′ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α′ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α′ 312), 91 του ν. 3862/2010 (Α′ 113) και 50 του ν. 4342/2015 (Α′ 143), δ. του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 (Α′ 136) «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνεται στην Τελική πράξη», ε. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α′ 98), στ. του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α′ 208), ζ. του πδ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α′ 121),
η. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α′ 148),
θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών» (Α′ 151), ι. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α′ 192), ια. της υπό στοιχεία ΔΝΣα‘/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/ 19/7/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058),
ιβ. της υπ′ αρ. οικ.33498/60551 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 506),
ιγ. του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25 ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α′ 101), όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2020/612/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης.
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΑΣ 2020/612)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2020/612/ΕΕ
1. Το σημείο 5.1.3. του παραρτήματος II του άρθρου 21 του π.δ. 51/2012 (Α’101) τροποποιείται ως ακολούθως:
«5.1.3. Ειδικές διατάξεις για τα οχήματα των κατηγοριών ΒΕ, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 και D1E.
Για τα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, δεν σημειώνεται περιορισμός στην άδεια οδήγησης οχήματος των κατηγοριών ΒΕ, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, ή D1E κατά το σημείο 5.1.2, εφόσον ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης οχήματος με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον των εξής κατηγοριών: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ή D1E, και έχει εκτελέσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο σημείο 8.4 κατά τη διάρκεια της εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς.»
2. Στο σημείο 5.2. του παραρτήματος II του π.δ. 51/2012 (Α‘101) το δεύτερο εδάφιο του δεύτερου υπότιτλου «Κατηγορία Α2» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εάν η μοτοσικλέτα είναι εξοπλισμένη με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 245 cm3.».
 
Άρθρο 2
Συμπλήρωση Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)
Στην παρ. 3 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 21 του π.δ. 51/2012 (Α′ 101), στο σημείο 12 του στοιχείου α της σελίδας 2 του εντύπου της άδειας οδήγησης, προστίθεται νέος εθνικός κωδικός αριθμός «121», ως ακολούθως:
«121. Η κατηγορία Β ισχύει και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1.»
 
Άρθρο 3
Ισχύς
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 18 Σεπτεμβρίου 2020