paperoi

Τα πρώτα αποτελέσματα δικαιώνουν τις αρχικές εκτιμήσεις ότι όρισμένοι είναι αρχαιότεροι απ′ ότι είχαν προσδιοριστεί αρχικά.
Με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, εν προκειμένω ακτίνες Χ σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη.