Υπό ποιες προϋποθέσεις οι οφειλέτες μιας παροχής μπορούν να απαλλαγούν από τις σχετικές υποχρέωσεις τους.
Κατά πόσο οι περιορισμοί στο πλαίσιο της πανδημίας είναι συμβατοί με τη διεθνή νομοθεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων;
Αρκεί η απλή δήλωση του κάθε πολίτη, ότι ανήκει σε κάποια θρησκεία, ή απαιτείται η συνειδητή αποδοχή της διδασκαλίας της και της στάσης ζωής, που προβάλει;
Σύγκριση των δύο έκτακτων περιόδων και η αντιμετώπισή τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας